Tuyển tập đề kiểm tra học kì 1 - lịch sử 12

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tuyển tập đề kiểm tra học kì 1 - lịch sử 12

anhminh
Administrator
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TỔ: SỬ - GDCD

MÃ ĐỀ: 125
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử - 12C - Thời gian: 45 phút

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0điểm) chọn đáp án đúng nhất rồi điền vào ô tương ứng với câu theo mẫu dưới đây trong giấy kiểm tra của học sinh (tự kẻ vào). Ví dụ câu 1, đáp án là A, câu 2 đáp án là B thì điền vào như sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B
Câu 1. Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới với dự trữ vàng và ngoại tệ gấp Mĩ
A. 1,5 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 3,5 lần
Câu 2. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hoà vào ngày:
A. 6-1-1950 B. 1-6-1950 C. 16-1-1950 D. 26-1-1950
Câu 3. Tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN là chính sách đối ngoại mới của Nhật Bản trong giai đoạn nào:
A. 1945 – 1952 B. 1952 – 1973 C. 1973 – 1991 D. 1991 – 2000
Câu 4. Nước trở thành “con rồng” nổi trỗi nhất trong 4 “con rồng kinh tế” của châu Á trong giai đoạn (1966 – 1973) là
A. Singapo B. Hàn Quốc C. Hồng công D. Đài Loan
Câu 5. “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào thời gian nào
A.  Năm 1925 B. Năm 1926 C. Năm 1927 D. Năm 1928
Câu 6. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 kết thúc vào thời gian
A. ngày 7 – 10 B. ngày 19 – 12 C. 16 – 9 D. 22 - 10
Câu 7. Hội nghị BCHTW Đảng  11-1939 do ai làm chủ trì
A. Lê Hồng Phong B. Nguyễn Văn Cừ C. Trần Phú D. Cả A, B, C đều sai
Câu 8. Các đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng dự Hội nghị hợp nhất Đảng ngày 6/1/1930 là
A. Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh B. Trịnh Đình Cửu, Châu Văn Liêm
C. Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thiệu D. Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu
Câu 9. Dấu mốc Nguyễn Ái Quốc trở thành người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam là
A. 6 – 1919 B. 7 – 1920 C. 12 – 1920 D. 6 - 1925
Câu 10.  Mốc đánh dấu Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công ở nước ta là:
A. 19 – 8 – 1945 B. 23 – 8 – 1945 C. 25 – 8 – 1945 D. 28 – 8 - 1945
Câu 11. Đảng ta ra Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”  ở trong chiến dịch nào
A. Hoàng Hoa Thám   B. Việt Bắc thu – đông 1947        C. Biên giới thu đông 1950   D. Cả B, C đúng
Câu 12. Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc Dân đảng là
A. Tâm tâm xã B. Hội phục Việt C. Nam Đồng thư xã D. Cộng sản đoàn

B/ PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0điểm) Những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được từ những năm 1978 đến năm 2000 ?

Câu 2. (5,0điểm) Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930. Từ các sự kiện trên xác định 2 dấu mốc quan trọng đối với cách mạng Việt Nam và giải thích vì sao?
---Hết---

Họ và tên học sinh:………………………………................ Lớp………

*Ghi chú: Học sinh nộp bài cùng với đề kiểm tra. Giám thị không giải thích gì thêm.

 
Hướng dẫn chấm môn Lịch sử 12 C
Mã 125
A/ TRẮC NGHIỆM (3đ) đúng mỗi câu được 0,25đ
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C D C A C B B A C A B C

B/ TỰ LUẬN
Câu Nội dung cần đạt điểm
1 (2,0) Những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được….
+ Kinh tế: GDP tăng trung bình hằng năm trên 8%; cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế thay đổi: nông nghiệp chỉ còn 16%, còn công nghiệp và xây dựng tăng lên 51%, dịch vụ 33%; thu nhập bình quân đầu người cũng tăng nhanh.
+ KHKT, VH, GD: thử thành công bom nguyên tử (1964), năm 2003 con tàu "Thần Châu 5" cùng Dương Lợi Vĩ đã bay vào không gian vũ trụ.
+ Đối ngoại: có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế ngày càng nâng cao: bình thường hoá quan hệ với Liên xô, Mông Cổ, Inđônêxia và Việt Nam , mở rộng hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công ,Ma cao…


0,75

0,75


0,5
2 (5,0) - Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc (3,5đ)
+ 18/6/1919, gửi bản yêu sách 8 điểm đến HN Vecxai đòi CP Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
+ 7/1920 (giữa 1920), Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin
+ 12/1920, Tham gia DH của Đảng XH Pháp, tán thành gia nhập QTCS và thành lập Đảng cộng sản Pháp.
+ 1921, cùng với một số người yêu nước châu Phi, lập Hội liên hiệp thuộc địa; chủ tờ báo Người cùng khổ; viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân; viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
+ 6/1923 sang Liên xô để dự HN QTế nông dân và Đại hội V QTCS (1924)
+ 6/1925, thành lập Hội VNCMTN mà hạt nhân là Cộng sản đoàn (2/1925), tác phẩm “Đường Kách mệnh”.
+ Nguyễn Ái Quốc chủ trì HN hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 6/1/1930, tại Hương Cảng, và là Người soạn thảo, thông qua bản Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng.
- Xác định 2 dấu mốc quan trọng  và giải thích (1,5đ)
+ 2 dấu mốc quan trọng đó là:  7/1920 và 1/1930.
+ Sự kiện 7/1920 (giữa năm 1920), Nguyễn Ái Quốc đọc được bản luận cương sơ thảo về các vấn đề dân tộc và các vấn đề thuộc địa của Lênin. Chính luận cương này đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành độc lập dân tộc và tự do của nhân dân Việt Nam.
+ Sự kiện 6/1/1930,  Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam thành công đánh dấu bước ngoặc trong lịch sử Cách mạng Việt Nam: từ đây CMVN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước nhảy vọt về sau của Cách mạng Việt Nam.

0,5

0,5

0,5


0,5
0,5

0,5

0,5


0,5


0,50,5

---Hết---