LSVN 1919 - 1930

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LSVN 1919 - 1930

vanminh
Bài 13. Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau CTTG1
? Tình hình thế giới sau CTTG1
+ Trật tự V-O hình thành; Các nước TB châu Âu chịu hậu quả nặng nhất là Pháp.
+ CM10/1917 thành công, Nước Nga Xô viết ra đời; Đảng cộng sản thành lập ở nhiều nơi như Đức(1919), Anh (1920), Mĩ (1921), Trung Quốc (7/1921), QTCS thành lập (3/1919).
=> tác động của thế giới đến VN
? Pháp thực hiện CT khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương (Việt Nam) nhằm mục đích gì và tiến hành như thế nào.
*Nguyênnhân.
 *MĐ: Khắc phục những khó khăn về kinh tế
*Tiến hành:
-Thời gian: từ 1919 đến trước khủng hoảng 1929/33 do tên Toàn quyền Anbe Xaro vạch ra.
-Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn : 6 năm (1924/29) vốn đầu tư vào Đông Dương (VN) lên 4 tỷ Frang, tập trung vào NN&CN
+ Nông nghiệp : Vốn 1924 là 52 triệu Frang đến 1927 lên tới 400 triệu Fr;  diện tích cao su từ 1500ha (1918) lên 78.620ha (1930), nhiều công ti ra đời: Đất Đỏ, Misolanh…
+Công nghiệp : Mỏ_than; mở thêm: dệt, muối, xay xát… +Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Đông Dương, đẩy mạnh giao lưu buôn bán nội địa.
+GTVT phát triển, các đô thị được mở rộng.
+Ngân hàng Đông Dương chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đ D.
+Tăng cường bóc lột bằng thuế.
? Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của TD Pháp
- Chính trị: duy trì và tăng cường C. sách cai trị; thực hiện 1 số cải cách hành chính: +Bộ máy quân sự, cảnh sát, nhà tù,..
+Lập Viện Dân Biểu ở Trung - Bắc kì
=>đối phó với những biến động mới.
-VH GD có những thay đổi =>Các trào lưu tư tưởng, KHKT, VH phương Tây có điều kiện tràn vào VN. Các yếu tố Vh truyền thống, Vh mới tiến bộ, Vh nô dịch tồn tại đan xen, đấu tranh với nhau (tính 2 mặt của sự tác động)

? Hãy phân tích sự chuyển biến của các giai cấp trong Xh VN sau chiến tranh
- từ lợi ích kinh tế, chính trị và xuất phát từ mâu thuẫn bản chất (dân tộc VN>< TD Pháp) =>Thái độ chính trị của các giai cấp tầng lớp khác nhau.
-Địa chủ bị phân hoá: đại địa chủ, trung và tiểu địa chủ. 1 bộ phận trung và tiểu địa chủ có ý thức dân tộc.
-Nông dân: là lực lượng đông đảo nhất, họ bị thống trị, bị tước R. đất, bần cùng hoá => nông dân VN >< ĐQ, Tay sai gay gắt.
-Tiểu tư sản : có ý thức DTDC, chống TD Pháp và tay sai. đặc biệt bộ phận trí thức, hs –sviên rất nhảy cảm với thời cuộc và thiết tha canh tân đất nước.
-Tư sản: ra đời sau CTTG1, vốn ít = 5% vốn TB nước ngoài đầu tư voà VN,  bị phân hoá:
+Tư sản mại bản, quyền lợi kinh tế gắn với đế quốc, cùng bóc lột nhân dân => phản cách mạng
+Tư sản dân tộc, kinh doanh độc lập => có khuynh hướng DTDC
-Công nhân: tăng nhanh về số lượng; bị ĐQvà TS bóc lột; gắn bó máu thịt với nông dân; kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước; sớm chịu ảnh hưởng trào lưu CMVS thế giới =>sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập…
=> Mâu thuẫn cơ bản: DTVN >< TD Pháp => cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai diễn ra ngày càng gay gắt.

Bài 14 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
? Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và các cuộc đấu tranh của công nhân Việt Nam
-Tư sản dân tộc:
+ Mục tiêu: đòi quyền tự do dân chủ, quyền lợi kinh tế
+Hoạt động: Chấn hưng nội hoá, chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng gạo tại Nam kì của Pháp (1923)
+Tổ chức: Đảng Lập Hiến 1923 (Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long); Nhóm Nam Phong (Phạm Quỳnh),..
-Tiểu tư sản:
+Mục tiêu: đòi quyền tự do dân chủ, truyền bá tư tưởng tiến bộ và cách mạng.
+Hoạt động: Báo chí: Chuông rè, An Nam Trẻ, Người Nhà quê, Tiếng dân; lập các nhà xuất bản: Nam Đồng thư xã…; đấu tranh đòi Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), Truy điệu Phan Châu Trinh (1926); Bãi khoá, mít tinh,..
+Tổ chức: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục việt, Đảng thanh niên
-Công nhân Việt Nam: Từ 1919 – 8/1925 - thời kì đấu tranh tự phát:
+1920, công nhân Sài – Gòn chợ Lớn đã thành lập công hội đỏ do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
+1922, công nhân và nhân viên ở các sở công thương Bắc kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.
+8/1925, cuộc bãi công của thợ máy Ba Son đánh dấu bước tiến mới của TPCN: đi vào khuôn khổ, có tổ chức lãnh đạo và mục tiêu chính trị rõ ràng.
=>Phong trào DTDC những năm 1919/25 đã có bước phát triển mới về mục tiêu, hình thức và lực lượng đấu tranh.
? Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919/24)
*Ở Pháp:
-1919, tham gia Đảng xã hội Pháp
-18/6/1919, gửi bản yêu sách 8 điểm đến HN Vecxai đòi CP Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
-7/1920, NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin
-12/1920, Tham gia DH của Đảng XH Pháp, tán thành gia nhập QTCS và thành lập Đảng cộng sản Pháp.
-1921, cùng với một số người yêu nước châu Phi, lập Hội liên hiệp thuộc địa; chủ tờ báo Người cùng khổ; viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân; viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp(1925).
*Ở Liên Xô:
-6/1923, NAQ rời Pháp sang Liên Xô dự HN QTế nông dân(10/1923), viết bài cho báo Sự thật, tạp chí Thư tín Quốc tế. Tại Đại hội V QTCS (1924)
*Ở Trung Quốc
-11/11/1924, Về Quảng Châu, trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

Bài 15. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến 1930
? Hội VNCMTN được thành lập như thê nào.
-6/1925, NAQ thành lập Hội VNCMTN mà hạt nhân là Cộng sản đoàn (2/1925).
-M. đích: tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu mình.
-Cơ quan cao nhất : Tổng bộ.
- Báo Thanh Niên, ra số đầu tiên 21/6/1925.
-Những bài giảng của NAQ => Đường Kách mệnh (1927)
-Xây dựng, phát triển tổ chức trong và ngoài, đến 1929 cả nước đều có cơ sở của hội và khoảng 1700 hội viên.
-Cuôí 1928, chủ trương vô sản hoá =>CNM_LN + PTCN +PTYN
=>Tác động: thúc đẩy sự phát triển của PTCN; thu hút các lực lượng yêu nước theo hướng vô sản; là bước chuẩn bị quan trọng về tổ chức cho sự thành lập chính đảng VS ở VN.
-6/1925, NAQ thành lập Hội VNCMTN mà hạt nhân là Cộng sản đoàn (2/1925).
-M. đích: tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu mình.
? Tân Việt CMĐ : sự thành lập, tổ chức, chủ trương, ý nghĩa
-Sự thành lập: Hội phục Việt (7/1925) của một số tù chính trị và một số sinh viên cao đẳng Hà Nội. Sau nhiều lần đổi tên => 14/7/1928 quyết định lấy tên Tân Việt Cách mạng đảng.
-Tổ chức: TVCMĐ tập hợp những trí thức nhỏ và TN tiểu tư sản yêu nước, hoạt động chủ yếu ở Trung kì.
-Chủ trương: “đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội bình đẳng bác ái”. Tân Việt sớm chịu ảnh hưởng của HVNCMTN => một bộ phận đảng viên tiên tiến đã chuyển sang hội VNCMTN.
-Ý nghĩa: Góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân Trung kì.
? Việt Nam Quốc dân đảng: Sự thành lập, tổ chức, chủ trương, ý nghĩa.
-Sự thành lập: 25/12/1927, trên cơ sở hạt nhân “Nam đồng thư xã” (Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu)
-Tổ chức: Lỏng lẻo, cơ sở ít trong quần chúng, địa bàn hoạt động hẹp (Bắc kì), sớm bị Pháp khủng bố.
-Chủ trương: tôn chỉ của đảng không rõ rệt. Đến 1929, đưa ra: đánh đuổi TD Pháp, đánh đuổi ngôi vua, thiết lập dân quyền.
-Khởi nghĩa Yên Bái:
+2/1929, ám sát trùm mộ phu Ba danh ở Hà Nội => Pháp đàn áp
+9/2/1930, K/n bùng nổ ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương,.. nhưng thất bại.
=>Cổ vũ lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân; chấm dứt vai trò lịch sử của GCTS và xu hướng CMTS ở Việt Nam.
? Nêu những nét chính về PTCN trong những năm 1925/29
-Trong hai năm 1926/27 đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của CN
-Cuối 1928, với chủ trương “vô sản hoá” => PTCN phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước. trong hai năm 1928/29 có tới 40 cuộc đấu tranh, tiêu biểu các cuộc bãi công của công nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thuỷ, xi măng Hải Phòng, …
=>Các cuộc đấu tranh không giới hạn trong phạm vi một nhà máy, một địa phương, một ngành mà đã bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung.
? Bối cảnh dẫn đến sự xuất hiện các tổ chức cọng sản.
-Dưới tác động của HVNCMTN => phong trào đấu tranh của CN, nông dân, TTS và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác kết thành làn sóng dân tộc dân chủ mạnh mẽ =>Yêu cầu có một chính đảng vô sản lãnh đạo.
? Sự thành lập của các tổ chức cộng sản năm 1929
-Đông dương cộng sản đảng:
+3/1929, một số HV tiên tiến của HVNCMTN ở Bắc kì lập ra chi bộ công sản đầu tiên.
+5/1929, tại  ĐH. HVNCMTN, đại biểu Bắc kì đề nghị thành lập ngay ĐCS nhưng không được chấp nhận.
+17/6/1929, Đông Dương cộng sản đảng thành lập, thông qua Tuyên ngôn, điều lệ, ra báo Búa Liềm.
-8/1929, An Nam cộng sản đảng thành lập (nam kì), ra tờ báo Đỏ.
-9/ 1929, Đông Dương cộng sản liên đoàn thành lập (trung kì)
=>Sự ra đời các tổ chức cộng sản là mọt xu thế khách quan. Những hoạt động riêng rẽ của các tổ chức => trở ngại cho CMVN
? Hoàn cảnh diễn ra HN thành lập Đảng
-phong trào đấu tranh…
-sự ra đời và hoạt đông của các tổ chức
=>yêu cầu có một đảng cộng sản thống nhất.
-NAQ chủ trì HN diễn ra từ 6/1/1930, tại Hương Cảng, có mặt đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản..
? Nội dung Hội nghị:
+Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
+Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…của Đảng.
+Bầu BCHTW lâm thời.
? Nội dung chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt,..NAQ khởi thảo
+Tính chất: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
+N. Vụ: đánh đổ đế quốc Pháp, bọn P. kiến và tư sản phản CM.
+Mục tiêu: Làm cho nước Việt Nam độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành CM R. đất,..
+LLCM: công, nông, TTS, trí thức; còn đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
+Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo.
=>Là cương lĩnh CMGPDT sáng tạo, kết hợp đúng đắn về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.
-24/2/1930, Đông Dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam
? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng:
-Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac-lenin với PTCN và PTYN ở Việt Nam.
-Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN. Từ đây CMVN thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản VN.
-Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.